Close

  Former Judges

  Name Duration
  Shri Ito Basar2013
  Shri Gote Mega2017
  Shri Yomge Ado2017
  Smti. Jaweplu Chai2019
  Shri Budi Habung2019